Lávka přes Labe

 • Hradec Králové

  Most je ztvárněním představy spojení břehů. Prolíná v sobě architektonickou vizi a inženýrskou rozvahu. Spojnice dvou bodů na protilehlých březích mezi sebou vytváří cestu přes řeku. Co se na této cestě odehraje? A co během ní zažijeme? Jakou přidanou hodnotu do prostředí tato cesta přinese?

  Místo pro novou lávku chápeme v širokém kontextu řeky Labe, protékající Hradcem Králové a navazujících pěších a cyklistických cest. Analýza mostů na Labi v centu města, uvnitř Gočárova okruhu, poukazuje na základní konstrukční schéma mostu zespodu podepřeného obloukem. Tento typ nejlépe odpovídá horizontálnímu charakteru prostředí a nenarušuje čistou plochu řeky. Náš návrh v souladu s kontextem vychází z tohoto konstrukčního schématu a dále s ním tvořivě pracuje. Historická alej stoletých dubů lemuje oba břehy řeky a společně s podélnými cestami po březích utváří paměť tohoto místa. V našem návrhu chceme tento odkaz respektovat, proto využíváme pro ukotvení lávky současných proluk mezi stromy na obou březích. Vyhýbáme se tak nutnosti jakýchkoliv zásahů do aleje stromů. Podélné cesty po nábřežích zůstávají také zachovány. Linie navrhované cesty přes řeku se ohleduplně vyhýbá stoletému vzrostlému dubu, na který je nasměrována osa Collinovy ulice. Dále překlenuje řeku v plynulém oblouku a směřuje na osu Škroupovy ulice. Atmosféra lávky je lehká jako její plynulé křivky a civilní svým provedením. Překvapivá díky tvarování, vycházejícího ze situace místa. Kolemjdoucím bude nabízet škálu různých pohledů na konstrukci, jejíž obraz se z různých úhlů mění. Z centra od Tyršova mostu se jeví jako klasický obloukový most, když se však začneme po nábřeží přibližovat, konstrukce začne být díky esovitému prohnutí prostorová. Stejně tak i pohyb po lávce bude nabízet zajímavé pohledy na plynulé lineární křivky konstrukce. Zábradlí je dřevěné a dostatečně široké, aby umožňovalo pohodlně se opřít a vychutnat si pohled na řeku a panorama města. Návrh lávky, který je zde předkládán, je výrazem respektu k paměti místa, ale je i návrhem současné architektury s ohledem na logiku konstrukce a kontext. Lávka jako událost na cestě přes řeku.

  Studie: 2014

 • zákres do fotografie, pohled z pravého břehu
 • mosty na Labi v HK
 • širší vztahy
 • diagram - výchozí stav
 • diagram - návrh
 • konstrukčně technické řešení
 • koncepce osvětlení
 • nadhledová perspektiva
 • nástup na lávku, pravý břeh
 • čelo lávky, levý břeh
 • předpolí lávky, levý břeh
 • noční pohled, celkový návrh osvětlení